Liptovské múzeá a galérie


SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA


muzeum

Adresa

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
www.smopaj.sk

SLUŽBY

Odborný výklad k expozíciam, predaj suvenírov, publikácii, nové edičné tituly Sinter 6/97, Naturea tutela 3, Slovenský kras 34, predaj minerálov a drahých kameňov, fotografovanie a snímanie videokamerou v expozíciach a na výstavach, štúdium odbornej literatúry v knižnici múzea, štúdium dokumentačných fondov so zameraním na problematiku jaskyniarstva.

STÁLE EXPOZÍCIE

Chránená príroda
Liptovský Mikuláš, Školská ul. 4 dokumentuje prírodné bohatstvo Slovenska podliehajúce ochrane. Pozostáva s častí:

muzeum Sintrové formy jaskýň vznikajú vyzrážaním z kalcimorfných roztokov v špecifických podmienkach podzemného prostredia, predstavujú sekundárnu minerálnu výplň. Najrozšírenejšou modifikáciou je kalcit, aragonit, vzácne vaterit. Pozdĺžne a priečne rezy kôr, stalagmitov a stalaktitiv dopĺňajú predstavy o zákonitostiach vzniku sintrov. Zaujímavé sú rôzne excentrické formy a jaskynné perly.

Chránená fauna chránené a ohrozené druhy živočíchov ( medveď hnedý, orol skalný, tetrov obyčajný, hlucháň obyčajný, užovka stromová a i. ) i reliktné druhy ako doklad o vývoji fauny na našom územi ( svišť vrchovský, jasoň červenooky, kamzík tatranský vrchovský a i.). Pozornosť si zaslúži zubor hôrny, orol skalný i niekoľkodňové mláďa kamzíka.

Chránená flóra druhy reliktné, endemické, vzácne a životnými podmienkami viazené na určité biotopy podliehajúce technickým a vodohospodárskym zásahom ( horec Cluisov, plesnivec alpínsky soldanelka karpatská, bledula jarná, leknica žltá a iné ).

Kras a jaskyne Slovenska
Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 38
Krasové územie na Slovensku zaberajú plochu vyše 2 700 km2 s výskytom viac ako 4000 jaskýň. Prezentuje kras a záujem človeka o jaskyne. Pozostáva z častí:

Krasová krajina rozšírenie krasu na Slovensku, podmienky jeho vzniku a vývoja, povrchové a podzemné krasové javy, vývoj a morfológia jaskýň, ich výplň, sintrová a ľadová, naše najvýznamnejšie jaskyne, flóra krasových oblastí, jaskynná fauna, racionálne využívanie a ich ochrana.

Jaskyňa a človek osídlenie jaskýň v paleolite, dobe bronzovej, halštate, dobe železnej, rímskej, sťahovanie národov a slovanskej. Súčasťou sú stredoveké a novoveké pamiatky, formovanie odborného záujmu od prvých písomných zmeniek po súčasnosť, sprístupnené jaskyne na Slovensku.

Minerály - výskyt, využitie, ochrana
Liptovský Mikuláš, Školská ul. 4
záujem človeka o nerasty, vývoj zemskej kôry, vznik minerálou, ich základné vlastnosti, systematické triedenie podľa H. Strunza do deviatich tried, z histórie baníctva na Liptove, útlmový program rudného baníctva na Slovensku, ťažba zlata na ložisku Hodruša - Hámre , širokoregionálna - veľkoplošná ochrana, ochrana jednotlivých druhov minerálov. viac ako 500 vzoriek minerálov z celého sveta, ukážky drahých a šperkových kameňov ( kuncit, manganokalcit, hydroboracid, aragonit, elbait, sfalerit, zlato, kermezit, opál, vltavín, leštené brazílske acháty, síra, antimonit a iné ).

KULTÚRNO-VÝCHOVNÉ PROGRAMY

pre školy, turistické skupiny a iných záujemcov pri minimálnom počte 8 osôb, písomné objednávky na adrese Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Školská ul. 4, Liptovský Mikuláš
Náučné terénne exkurzie dĺžka trvania: 5 - 7 hodín
Prednášky dĺžka trvania: 30 - 45 minút
Videofilmy dĺžka trvania: 10 - 45 minút
Výukové filmy dĺžka trvania: 10 - 50 minút

História

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) vzniklo ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu roku 1930. Múzeum od svojho založenia zhromažďovalo nielen prírodovedné, predovšetkým speleologické zbierky, ale aj zbierky etnografické, historické, archeologické ai. V prvom období pôsobenia sa orientovalo na kras Slovenska a región horného Liptova. Od roku 1949 sa zameriava výlučne na kras a jaskyniarstvo na Slovensku. V rokoch 1970-1981 tvorilo SMOPaJ jednu zo zložiek organizácie slovenského jaskyniarstva. Od roku 1981 sa jeho pôsobnosť rozšírila aj na ochranu prírody na Slovensku.
Súčasťou múzea je pracovisko v Košiciach, ktoré sa orientuje najmä na problematiku dokumentácie Slovenského krasu.

Prevádzková doba

Otvorené – od 1. 4. – 31. 10. Po – Pi 8,00 – 17,00 ; So – Ne 10,00 – 17,00
od 1. 11. – 31. 3. Po – Pi 8,00 – 16,00 ; So – Ne zatvorené (len na objednávku)


Vstupné a poplatky - platnosť od 1. 1. 2009

Prehliadka expozície
Dospelí 1,49 € 45 Sk
Deti, študenti, ZŤP, držitelia karty mládeže, starobní dôchodcovia 0,66 € 20 Sk

Prehliadka výstavy
Dospelí 0,50 € 15 Sk
Deti, študenti, ZŤP, držitelia karty mládeže, starobní dôchodcovia 0,17 € 5 Sk

Kultúrno-výchovné podujatie
Prednáška 0,17 € 5 Sk
Prednáška s doplnkovým programom 0,50 € 15 Sk

Prehliadka expozície pre žiakov z okresov LM a RBK
Žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a odborných učilíšť 0,50 € 15 Sk

Odborný sprievodca pri terénnych exkurziách
Do 5 hodín (1 osoba) 0,50 € 15 Sk
Celodenná (1 osoba) 1,00 € 30 Sk

Fotografovanie alebo snímanie videokamerou v expozíciách 1,00 € 30 Sk

Zľavy

Kolektív 25 – 40 osôb
Dospelí 1,16 € 35 Sk
Deti, študenti, ZŤP, držitelia karty mládeže, starobní dôchodcovia 0,50 € 15 Sk

Kolektív nad 40 osôb
Dospelí 1,00 € 30 Sk
Deti, študenti, ZŤP, držitelia karty mládeže, starobní dôchodcovia 0,33 € 10 Sk
Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1 dieťa) do jednej expozície 2,66 € 80 Sk
Rodinná vstupenka (2 dospelí + 1 dieťa) do dvoch expozícií 5,31 € 160 Sk
Integrovaná vstupenka do dvoch expozícií (dospelí) 2,32 € 70 Sk
Integrovaná vstupenka do dvoch expozícií (deti) 1,16 € 35 Sk
Integrovaná vstupenka do dvoch expozícií (deti) 1,16 € 35 Sk

Návštevníkom, ktorí sa preukážu vstupenkou z jaskyne v pôsobnosti MŽP SR alebo ZOO Bojnice sa poskytuje 50 % zľava pri prehliadke expozície.

Kontakt

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská ul. č. 4
031 01 Liptovský Mikuláš

E-mail: smopaj@smopaj.sk

Tel: ul. Školská 4, - 044/5477210, 5477211, 5522061
Tel: ul. 1. mája - 044/5477230
Viac informácií nájdete na: www.smopaj.sk