Liptovské múzeá a galérie


LIPTOVSKÉ MÚZEUM

Liptovske muzeum Ruzomberok
Adresa
034 50 Ružomberok
Š.N.Hýroša 10
tel.: 044 / 432 24 68
fax : 044 / 430 35 32
www.liptovskemuzeum.sk

     Liptovské múzeum v Ružomberku vzniklo ako inštitúcia Liptovskej muzeálnej spoločnosti v r. 1912. R. 1921 ho prevzalo ako verejnú kultúrnu ustanovizeň mesto Ružomberok pod názvom Liptovské múzeum. Múzeum sídli od r. 1937 v budove, ktorú postavilo mesto podľa projektov V. Donnera. R. 1974 bolo k múzeu pričlenené Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku. Múzeum má od svojho vzniku vlastivedný charakter.
Verejnosti sú sprístupnené expozície prírody, archeológie, histórie, etnografie a papierníctva na Slovensku a expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. Všetky sú umiestnené v hlavnej budove múzea. Prírodovedná expozícia je tematicky rozdelená na botanickú, zoologickú a geologickú časť. Obraz neživej prírody je podaný vývojovo. Geologickú tvárnosť Liptova dokumentujú minerály, horniny a ukážky skamenelín od druhohôr až po zástupcov fauny kvartéru. Expozícia rastlinstva a živočíšstva je koncipovaná podľa biotopov od najnižších polôh až po vysokohorské. Botanická časť je doplnená charakteristickými zástupcami hmyzu. V celej expozícii je zvýraznená druhová a územná ochrana prírody. Expozícia archeológie podáva prehľad o najstaršom osídlení Liptova od mladšej kamennej doby až do prvých storočí nášho letopočtu. Časť expozície je venovaná výsledkom záchranného výskumu v zátopovej oblasti Liptovská Mara. K najvýznamnejším exponátom patrí poklad bronzových ozdôb a mečov liptovského typu a poklad bronzových nádob. Expozícia feudalizmu približuje problematiku historického osídlenia Liptova od 13. stor., hospodársky, spoločenský a kultúrny život obyvateľov Liptova v období feudalizmu. Jej záver tvoria udalosti revolučných rokov 1848-1849. K zaujímavým exponátom patrí model hradu Likava, zástava Liptovskej župy z r. 1742 a čiapka pripisovaná Jurajovi Jánošíkovi. Expozícia Cechy a remeslá v Liptove dokumentuje najmä hospodársky, spoločenský a sociálny život cechových organizácií, ktoré sa sústreďovali v mestách a mestečkách Liptova. Približujú ho cechové zvolávacie tabuľky, pečatidlá, či truhly a pracovné nástroje rôznych remesiel. Etnografická expozícia Z liptovskej dediny približuje zamestnanie a spôsob života obyvateľov liptovských dedín, s čím je úzko spätý aj vývoj ľudového odievania. Zamestnanie obyvateľov dokumentuje výber poľnohospodárskych pracovných nástrojov, salašníckeho a pastierskeho náradia. Zaujímavá je zbierka črpákov liptovského a stredoslovenského typu a zbierka zvoncov. Súbor ľudových odevov z dedín v Revúckej doline a zo Sliačov je doplnený súborom mosadzných ľudových šperkov. Expozícia histórie výroby papiera na Slovensku prehľadne informuje o výrobe papiera od vzniku prvých ručných papierní až po dnešnú strojovú výrobu. Zaujímavá je najmä zbierka priesvitiek. Expozícia o živote a diele Andreja Hlinku sa venuje tejto výraznej osobnosti slovenských dejín. K najvýznamnejším exponátom možno rátať osobné veci z jeho pozostalosti. Expozícia sakrálneho umenia predstavuje výber sakrálnej plastiky Liptova a častí mobiliárov z gotických kostolov v Ludrovej a Liptovskej Mare.

Vysunuté expozície:
Archeoskanzen - Havránok Liptovská Mara
Roľnícky dom Vlkolínec
Hrad Likava v Likavke
Gotický kostol - Ludrová
Múzeum liptovskej dediny - Pribylina
Národopisné múzem Liptovský Hrádok
Maša Liptovský Hrádok
Banícky dom Vyšná Boca
Čierny Orol Liptovský Mikuláš

     Liptovské múzeum v Ružomberku vydávalo v rokoch 1970 - 1989 vlastivedný zborník Liptov (vyšlo 10 ročníkov), ktorý si môžu návštevníci kúpiť, k dispozícii je aj videoštúdio s premietaním filmov a diapozitívov a predaj suvenírov.
Múzeum poskytuje možnosť objednania sprievodcu v jazyku nemeckom, anglickom.